• Setton K. M., Hazard H. W., A History of the Crusades, 1st ed., Madisonas, 1977, vol. 4: The Art and Architecture of the Crusader States, 448 p.

   
 • Sireika J., „Amžinojo poilsio jį palydėjo tūkstančiai miestiečių...“, Padubysio kronikos, Nr. 2 (13).

   
 • Stankus J., „Antrasis plokštinis Genčų kapinynas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais, p. 90–92.

   
 • Starikovičius V., „Antrojo pasaulinio karo pasekmių ženklai Rytų Berlyne“, Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 6, p. 23–33.

   
 • Sprindytė J., „Aputis“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1189 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).

   
 • Snitkuvienė A., Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2008, 479, [1] p.

   
 • Sarapas S., „Darbštus ir sumaningas knygnešys“, Knygnešys 1864-1904 m., red. Ruseckas P., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, I tomas, p. 165–168.

   
 • Stankevičienė R., „Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė“, Lietuvos valsčiai: Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015, http://www.llt.lt/pdf/daujenai/daujenai-3_istorija-2013.pdf (žiūrėta 2017 m. birželio 20 d.).

   
 • Safronovas V., Jokubauskas V., Vareikis V., Vitkus H., Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.

   
 • Streikus A., Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Lietuva: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.

   
 • Snitkuvienė A., „Egiptologinių studijų ištakos ir sklaida Lietuvoje (XVI a. pabaiga – XXI a. pradžia)“, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, 2010, t. 9, p. 69–118.

   
 • Strikauskienė R., „Esame tik todėl, kad buvo kiti“, Naujasis Gėlupis, 2001-08-04.

   
 • Stulgaitis G., Fotografija, sud. Meilutė-Svinkūnienė I., vertė Šaulytė J., red. Hill J., Kazlauskaitė L., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2018.

   
 • Salatkienė B. K., Geležies metalurgija Lietuvoje: archeologijos duomenys, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009.

   
 • Stankus J., „Genčų II kapinynas“, Lietuvos archeologija, 2002, t. 22, p. 199–242.

   
 • Simniškytė A., „Geriamieji ragai Lietuvoje“, Lietuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 185–245.

   
 • Stravinskienė A., „Gyvenimas tarp knygų“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1998, t. 2.

   
 • Stone G. C., Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times: Together with Some closely Related Subjects, 1999, vi, 694 p.

   
 • Stockley C., Iliustruotas biologijos žinynas, vertė Gudžinskas Z., Kaunas: Šviesa, 1997, 127, [2] p., įsk. virš.

   
 • Sireika J., „Išsitekę po vienu stogu: Domas Jasaitis ir Sofija Jasaitienė“, Padubysio kronikos, Nr.2 (15), p. 39–52.

   
 • Sabaliauskas S., „Išspausdinti legendinės aktorės prisiminimai“, Šiaulių kraštas, http://musu.skrastas.lt/?data=2009-01-13&rub=1065924817&id=1228050589 (žiūrėta 2020 m. birželio 9 d.).

   
 • Simniškytė A., „Juodonių piliakalnio gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai“, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 137–156.

   
 • Sinkevičius R., Kasparavičius G., Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą, sud. Puidokienė I., vertė Aleksandravičiūtė S., red. Buinickienė R., Lietuva, 2021.

   
 • Sabaliauskas S., „Kinas ir teatras po vienu stogu“, Šiaulių kraštas, 2006-12-01, http://www.skrastas.lt/?data=2006-12-28&rub=1144391893&id=1164903434&pried=2006-12-01 (žiūrėta 2017 m. birželio 15 d.).

   
 • Stankus J., „Kurmaičių- Pajuodupio (Kretingos raj.) senkapio tyrinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais, 1980, p. 75–77.

   
 • Stankus J., „Kurmaičių-Pajuodupio (Kretingos raj.) VI–VII m. e. a. kapinynas“, Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, 1988, t. 2 (103), p. 33–43.

   
 • Stonkus V., Laivo teorija: vadovėlis, skirtas jūrinių specialybių bakalauro studijoms, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006, 202, [1] p.

   
 • Striška G., „Langų stiklai pagal Vilniaus Žemutinės pilies archeologinius duomenis“, Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste, 2009, p. 62–72.

   
 • Snitkuvienė A., Lietuva ir Senovės Egiptas: XVI a. pab. - XXI a. prad., keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2011, 279, [1] p.

   
 • Sčesnulevičius K., „Lietuviškoji geležies rūda“, Gimtasai kraštas, 1940, Nr. 1 (24), p. 73–76.

   
 • Svetikas E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. - XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, Vilnius, 2009, t. 2, 255, [1] p.

   
 • Svetikas E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. – XV a.: archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais, Vilnius, 2009, t. 1, 659, [1] p.

   
 • Sajauskas S., Kaubrys D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika: [katalogas], Vilnius, 1993, d. 1, 454, [1] p.

   
 • Sajauskas S., Kaubrys D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika: [katalogas], Kaunas: Naujasis lankas, 2006, d. 2, 246, [2] p.

   
 • Statkus V., Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m., Čikaga: Vydūno jaunimo fondas, 1986, 1040 p.

   
 • Surgailis G., Lietuvos karinis laivynas 1935–1940, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003, 207 p.

   
 • Stanišauskas J., Lietuvos susisiekimo politikos gairės, Kaunas, 1937.

   
 • Stellaccio A., Lithuanian Folk Pottery: Inside and Out, Vilnius: Mintis, 2011, 379, [1] p.

   
 • Snitkuvienė A., „Lituanian Collections of Count Michał Tyszkiewicz and His Family“, Warsaw Egyptological studies: Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, 1997, vol. 1, p. 226–247.

   
 • Staugaitis J., Mano atsiminimai, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1995.

   
 • Szenic S., Maria Kalergis, Varšuva: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

   
 • Snitkuvienė A., „Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė‘s contribution to Egyptology“, Acta orientalia Vilnensia: Rytų kultūrų mokslinių tyrinėjimų leidinys, mokslo darbai, 2011, vol. 10, p. 181–207.

   
 • Sajauskas J., Sajauskas S., Marijampolė: partizaninis karas, Kaunas: Naujasis lankas, 2012.

   
 • Stakvilevičius S., „Mykolas Butkevičius“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/butkevicius.lt.htm (žiūrėta 2014 m. liepos 31 d.).

   
 • Stančienė D. M., „Mošė Maimonidas: etika – sielos gydytoja“, Logos, 2009, Nr. 58, p. 103-112.

   
 • Sakalauskas J., „Nenuilstamas knygnešys, škaplerninkas Stanislovas Neteckis“, Knygnešys 1864-1904 m., red. Ruseckas P., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, I tomas, p. 76–79.

   
 • Skipitis R., Nepriklausomą Lietuvą statant: atsiminimai, Čikaga: Terra, 1961.

   
 • Stapulionis A., „Pasvalys buvo kurortas“, Šiaurietiški atsivėrimai: Pasvalio krašto istorijos, kultūros žurnalas, http://www.pasvalia.lt/img/dm847_847_843_2003_1_siaur_atsiv.pdf (žiūrėta 2019 m. rugsėjo 18 d.).

   
 • Savickas A., Peizažas lietuvių tapyboje, Vaga, 1965.

   
 • Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2007, t. 10, p. 70–78.

   
 • Skurdauskienė J., „Plungės žemės ūkio parodos medalis Žemaičių dailės muziejaus rinkinyje“, Numizmatika, 2012, t. 9–12, p. 205–208.

   
 • Sear D. R., Roman coins and their values, 5th rev. ed., Londonas, 2000, vol. 1, 532 p.

   
 • Saatchi Gallery, http://www.saatchigallery.com (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).

   
 • Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Vasiliauskaitė V., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009.

   
 • Salantiškis: nuo Skilandžių iki Salantų, http://salantiskis.lt.

   
 • Salve, Italia!: XIX amžiaus Italijos fotografijos, parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2004, 133, [10] p.

   
 • Santalka, Vilnius, 2008, t. 16, nr. 2.

   
 • Santykio kodų abėcėlinė rodyklė, http://www.mab.lt/labtpagalba/kodai1.html (žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.).

   
 • Santykio kodų abėcėlinė rodyklė LABT dalyviams, http://www.mab.lt/labtpagalba/kodai1.html (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).

   
 • Savivaldybė, 1932, nr. 5.

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3